محصول دیجیتالی

کنترل کیفی داخلی و تفسیر نتایج کنترل کیفی داخلی

کنترل کیفی داخلی و تفسیر نتایج کنترل کیفی داخلی
کنترل کیفی داخلی و تفسیر نتایج کنترل کیفی داخلی
کنترل کیفی داخلی و تفسیر نتایج کنترل کیفی داخلی
کنترل کیفی داخلی و تفسیر نتایج کنترل کیفی داخلی
کنترل کیفی داخلی و تفسیر نتایج کنترل کیفی داخلی
محصول دیجیتالی

کنترل کیفی داخلی و تفسیر نتایج کنترل کیفی داخلی

۱۲٫۵۰۰تومان
اضافه به سبد خرید

به طوركلي هدف هر آزمايشگاهي اخذ نتيجه صحيح و درست و اندازهگيـري دقيـق نمونـه هـاي آزمايشـگاهي است و براي رسيدن به اين هدف بايد ميزان و نـوع تغييـرات غيراسـتانداردي كـه در آزمايشـگاههـا صـورت ميگيرد شناسايي شده و خطاهاي آزمايشگاه به حداقل ممكـن برسـد. بـراي يـافتن متـدهاي انـدازه گيـري صحيح، قابل دسترس، بيخطر و قابل تكرار در آزمايشگاه، روشهـاي گونـاگوني وجـود دارد. گـردآوري ايـن روشها به صورت اصولي و مستند براي ارتقاء كيفيت خدمات آزمايشگاهي لازم اسـت. كنتـرل كيفـي شـامل طيف وسيعي از فعاليتها است كه اجراي آنها در يك قالب منسجم و مستند باعث رسـيدن آزمايشـگاه بـه كيفيت مطلوب و مقبول ميگردد.

فایل متنی 66 صفحه- PDF