محصول دیجیتالی

میکروکتاب مدیریت ایمنی در آزمایشگاه

میکروکتاب مدیریت ایمنی در آزمایشگاه
میکروکتاب مدیریت ایمنی در آزمایشگاه
میکروکتاب مدیریت ایمنی در آزمایشگاه
میکروکتاب مدیریت ایمنی در آزمایشگاه
محصول دیجیتالی

میکروکتاب مدیریت ایمنی در آزمایشگاه

۱۱٫۰۰۰تومان
اضافه به سبد خرید

در جامعه امروز بهداشت و ایمنی کار یکی از سرفصل های مهم علوم می باشد. یکی از محیطهای کار که حوادث و خطرات در آن بیشتر رخ می دهد آزمایشگاه ها می باشند. خطرات ناشی از عوامل شیمیایی، بیولوژیکی و فیزیکی در محیط کار نظیر آزمایشگاه ها، بیماری ها و حوادثی مانند مرگ و میر حاصل از تنفس گازها و سموم، انفجار، بریدگی ها، پارگی ها، حساسیت ها، صدمات چشمی حاصل از تماس مواد شیمیایی،آتش سوزی، سرطان و همچنین آلودگی های عفونی که می تواند توسط میکروارگانیسم ها

مانند باکتری ها، ویروس ها، قارچ ها، انگل ها و ... به انسان منتقل گردد، می باشد. مسائل ایمنی و بهداشتی مربوط به کار آزمایشگاهی توسط سازمان های بسیاری مورد تجدید نظر قرار گرفته است و نیاز به کاربرد و اقبال بیشتر از بهداشت صنعتی در آزمایشگاه ها یادآوری شده است. با این وجود مخاطرات همیشه برای کارکنان آزمایشگاه آشکار نیست. غفلت درباره تدابیر ایمنی و بهداشتی می تواند نتایج جدی در بر داشته باشد. یک سیاست ایمنی وقتی موفق خواهد بود که ترتیب ایجاد، ادامه و اجرای آن توسط یک مدیر مسئول و دارای قدرت کافی مورد حمایت قرار گیرد، و مسئولیت او از مرحله طراحی آزمایشگاه و نصب وسایل شروع شود. در این مقاله سعی گردیده است مهمترین عوامل خطر در آزمایشگاه ها ناشی از طراحی نابجای ساختمان و انبار آزمایشگاه، خطرات فیزیکی، خطرات شیمیایی و خطرات بیولوژیک و راهکارهای کاهش آنها بررسی و ارائه گردد. خطرات فیزیکی نظیر خطرات حرارتی، خطرات ناشی از سر و صدا، خطرات ناشی از فشار، خطرات ناشی از اشعه، خطرات الکتریکی و خطرات ناشی از گازها میباشند. همچنین مواد شیمیایی با توجه به خواص شیمیایی، فیزیکی، بیولوژیک، مقدار و زمان تاثیرگذاریشان دارای خطراتی هستند که باید مورد توجه قرار گیرد. هدف از کنترل خطرات بیولوژیک نیز مهار عوامل عفونتزایی است که به نوعی به کارکنان و محیط آسیب می رسانند.